Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze pagina besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie in deze pagina wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.

Het is de bezoeker van de pagina niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van het Instituut Applied Biosciences and Chemistry.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de pagina, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de pagina te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de pagina is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie in de pagina geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij het plaatsen van informatie in de pagina is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen.